Lễ Khai Giảng 2015 - 2016


Lễ khai giảng năm học 2018-2019


Lê khai giảng năm học 2019 - 2020


Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021


87